วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อบรมโครงการพัฒนาการบริหาร การเงิน การคลัง และการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

อบรมโครงการพัฒนาการบริหาร การเงิน การคลัง และการควบคุมภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเเรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ 2561


นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรีในส่วนของงบลงทุนปกติ ปีงบประมาณ 2561