วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่งนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับสถานในศึกษาในจังหวัดราชบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น