วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของของรัฐ กำหนดทุกปีหัวหน้าหนวยตรวจสอบภายใน ต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งในปีนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานแล้วเห็นควรใช้กฎบัตรและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฉบับเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น